Rozwiązywanie problemów z finansowaniem w celu sfinansowania planów rozwoju

MŚP rozwijają się szybko i rozwijają się na całym świecie. Od momentu jego powstania i ustanowienia istnieją niezwykle ważne i podstawowe wymagania, które należy spełnić i przyjąć. Wymagania te obejmują; wymogi dotyczące infrastruktury i zatrudnienia, rozwinięta infrastruktura informatyczna wraz ze źródłami finansowania, co jest najważniejszym aspektem zrównoważonego rozwoju tych MŚP.

Źródła finansowania to filary wzmacniające dla takich małych i średnich przedsiębiorstw.

MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwo) to wygodny termin na kategoryzację przedsiębiorstw i innych organizacji, które znajdują się gdzieś pomiędzy wielkością „małego biura-biura domowego” (SOHO) a większym przedsiębiorstwem. Niedostępność terminowych i odpowiednich funduszy ma ogromny negatywny wpływ na wzrost tych MŚP, co z kolei wpływa na rozwój indyjskiej gospodarki. Takie niewystarczające źródła finansowania stanowią kluczową barierę w rozwoju i utrzymaniu MŚP. Rozwój gospodarczy w Indiach zależy w dużej mierze od wyników małych lub mikroprzedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw. Są siłą napędową innowacji, ducha przedsiębiorczości i ogromnego talentu, który jest niezbędny do rozwoju kraju w sektorze gospodarczym.

Sektor ten przyczynia się do produkcji przemysłowej, zapewnia zatrudnienie masom. Przyczyniają się również szeroko w eksporcie. Organizacje te wytwarzają produkty wysokiej jakości na rynki krajowe i międzynarodowe. Obecność MŚP jest bardzo dobrze znana. Sektor wytwórczy szybko się rozwija dzięki wkładowi tych organizacji. Niewątpliwie te MŚP osiągają najlepsze wyniki pomimo ograniczonych źródeł. Mimo to istnieje wiele przypadków tych organizacji, które mają problemy z finansowaniem.

Rozwiązanie kwestii finansowania, przed którymi stoją MŚP:

 • Rząd podejmuje takie inicjatywy, jak ustanowienie Krajowej Rady ds. Konkurencyjności Produkcji, ogłaszanie Krajowej Polityki Produkcyjnej (NMP) i wiele więcej, aby pobudzić i pobudzić sektor produkcyjny.
 • Banki poczyniły stabilne kroki w celu wsparcia MŚP. Jednak takie podejścia banków do finansowania są ograniczone i ograniczone, ponieważ kontrolując ryzyko i zarządzając nim, ostatecznie tworzą wartość. Banki nie zawsze są zatem słusznym rozwiązaniem jako źródło finansowania. W przypadku MŚP dostęp do rynków kapitałowych jest rzadki. Dlatego takie organizacje w ogromnym stopniu zależą od pożyczonych środków od niektórych instytucji finansowych i banków.
 • Przeważnie banki komercyjne zapewniają rozszerzony kapitał obrotowy, a instytucje finansowe – kredyty inwestycyjne. Uniwersalne usługi bankowe, kapitał obrotowy i pożyczki terminowe stają się dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania. Tymczasem tradycyjne wymogi finansowania są nadal aktywnie wykorzystywane do tworzenia aktywów i kapitału obrotowego. Globalizacja generuje popyt na wprowadzanie i rozwój nowych środków finansowych i usługi wsparcia.
 • RBI powinien wydać wszystkim bankom niezbędne wytyczne dotyczące przepływu kredytów. Ponadto rząd powinien rygorystycznie pracować nad stworzeniem warunków sprzyjających wzrostowi dla MŚP, które ograniczą potrzebę kapitału i długu.
 • Zakładanie banków ukierunkowanych na MŚP, które przyznają pierwszeństwo kredytom dla sektora MŚP.
 • Programy finansowania dla MŚP mogą być formułowane i być korzystne. Mogą to być bardzo ryzykowne, ale obiecują świetne zwroty. Konieczne jest również obniżenie stóp procentowych. MŚP płacą wysokie oprocentowanie kredytów bankowych. Struktura pożyczek powinna ulec pilnej restrukturyzacji, ponieważ niższe stopy procentowe są niezwykle ważną potrzebą dla MŚP.
 • Opóźnione płatności to kolejny poważny problem dla MŚP, który prowadzi do zmniejszenia kapitału obrotowego.
 • Znaczny wpływ na recykling funduszy i różne operacje biznesowe ma opóźnienie w regulowaniu należności. Klienci, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań, to w większości duże przedsiębiorstwa, a MŚP z obawy przed utratą działalności nie są w stanie zgłaszać się przeciwko nim.
  Rząd może założyć automatyczny portal, w którym MŚP udostępniają szczegółowe informacje o swoich klientach. Rząd może również wysyłać automatyczne przypomnienia do organizacji, które nie dopłacają, w przypadku niewywiązania się z płatności.
 • Jak powszechnie wiadomo, budżet stanowi okazję do ustanowienia nowych celów finansowych i gospodarczych, alokacji zasobów finansowych i wytyczenia kierunków polityki. Podczas prezentacji budżetu minister finansów ogłasza nowe polityki, programy, projekty i przeznacza środki na rozwój kilku sektorów gospodarki, aby osiągnąć ogólne cele wzrostu społeczno-gospodarczego.
 • W przypadku MŚP potencjalne źródła finansowania są bardzo ograniczone. Ich przydatność jest jednak ograniczona z powodu głównie problemów praktycznych. Finansowanie społecznościowe to także niektóre źródła finansowania.

Więcej źródeł finansowania dla MŚP

Właściciel, rodzina i przyjaciele MŚP
Doskonałe źródło finansowania. W większości tacy inwestorzy inwestują nie tylko w celu uzyskania zysków finansowych i są gotowi zaakceptować niższe stopy zwrotu niż inni inwestorzy. Jednak kluczowym ograniczeniem dla większości tych organizacji jest to, że fundusze, które mogą zbudować osobiście, od przyjaciół i rodziny, są ograniczone.

Kredyt handlowy
MŚP mogą zaciągać kredyty od swoich dostawców. Jest to jednak tylko krótkoterminowe, a jeśli dostawcy są dużymi firmami, które zidentyfikowały je i zaklasyfikowały jako potencjalnie ryzykowne MŚP, możliwość przedłużenia może być ograniczona na okres kredytowania.

Anioł biznesu
Bogata osoba, która jest gotowa podjąć ryzyko inwestowania w MŚP. Jednak są one po prostu rzadkie. Gdy taka osoba jest zainteresowana, może stać się użyteczna dla MŚP, ponieważ ma świetne biznesplany i kontakty.

Faktoring i dyskontowanie faktur
Te źródła pomagają organizacjom w pozyskiwaniu środków finansowych. Jest to tylko krótkoterminowe i jest w większości droższe niż debet. Jednak wraz ze stopą wzrostu MŚP ich należności będą rosły, przez co gwałtownie wzrosną również kwoty, które mogą pożyczyć w wyniku dyskontowania faktur.

Leasing
Leasing aktywów jest lepszą opcją niż kupowanie. Ponieważ pozwala uniknąć wzrostu kosztów kapitałowych. Leasing jest jednak możliwy głównie w przypadku środków trwałych.

Inwestor venture capital
Organizacja venture capital jest w większości spółką zależną firmy, która ma godne zasoby pieniężne i może wymagać inwestycji. Takie spółki zależne stanowią część swojego portfela inwestycyjnego o wysokim ryzyku i potencjalnie wysokim zysku. Aby przyciągnąć fundusze venture capital, taka organizacja musi mieć strategię biznesową i pomysł, które mogą pomóc w tworzeniu wysokich zysków, których szuka inwestor venture capital. Tak więc, działając w ramach zwykłej działalności, finansowanie venture capital może być niemożliwe dla wielu MŚP.

Wyżej wymienione są różne rozwiązania dla MŚP w celu rozwiązania problemu niewystarczających źródeł finansowania.